Decyzja w sprawie obejmowania patronatem

DECYZJA NR 54/2022
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W RZESZOWIE
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie obejmowania przez Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie
honorowego patronatu lub udziału w komitecie honorowym

 

Na podstawie § 6 Zarządzenia 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań z zakresu legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP 2014 poz. 38) oraz decyzji nr 51/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia
16 lutego 2016 roku w sprawie obejmowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji honorowego patronatu lub udziału w komitecie honorowym postanawiam co następuje:

§ 1

Komendant Miejski Policji w Rzeszowie obejmuje patronat honorowy lub uczestniczy w komitecie honorowym tylko w przedsięwzięciach związanych z zakresem ustawowym zadań Policji na terenie powiatu rzeszowskiego, wymagającym wyróżnienia i podkreślenia szczególnego charakteru, zwanym dalej "przedsięwzięciem".
Objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym, zwane dalej „patronatem” wymaga zgody Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie.
Objęcie przez Komendanta patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Komendanta Miejskiego Policji.
 
§ 2

Komendant Miejski Policji może objąć patronat na wniosek złożony przez organizatora (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do decyzji). Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności:
1)    opis i cel przedsięwzięcia,
2)    termin,
3)    miejsce,
4)    szczegółowy program,
5)    proponowaną formę zaangażowania Komendanta,
6)    listę współorganizatorów, partnerów, których nazwy (nazwiska) lub logo będą publikowane
w związku z przedsięwzięciem,
7)    oświadczenie, że w związku z zaplanowanym przedsięwzięciem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów lub usług czy firm
w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie Komendanta dla nich (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do decyzji).

§ 3

Wniosek wraz z oświadczeniem powinien być przesłany na adres: Komendant Miejski Policji
w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 13, 35 – 959 Rzeszów lub złożony w sekretariacie Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie ul. Jagiellońska 13, (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30), bądź przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie, nie później niż na 30 dni przed dniem planowanego przedsięwzięcia.
Komendant Miejski Policji w Rzeszowie przygotowując opracowanie wniosku oceni:
1)    czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w § 2,
2)    czy cel przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie Komendanta, a jeśli tak to w jakiej formie,
3)    w stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym:    
a)    planowaną tematykę wystąpień,
b)    dobór prelegentów oraz zaproszonych gości,
c)    rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie,
d)    czy istnieje zagrożenie, że patronat Komendanta Miejskiego Policji zostanie wykorzystany w celu promocyjnym produktów, usług albo w działalności z zakresu reklamy bądź public relations.
Komendant Miejski Policji w Rzeszowie może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
 
§ 4

Decyzja Komendanta o przyznaniu patronatu honorowego/udziale w komitecie honorowym jest przekazywana wnioskodawcy w formie pisemnej (wzór pisma stanowi załącznik nr 3 do decyzji). Odmowa objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta w komitecie honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

§ 5

Komendant Miejski Policji może wyrazić zgodę na zamieszenie przez organizatora informacji o objęciu przez Komendanta patronatu w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacja przedsięwzięcia (wzór logo stanowi załącznik nr 4 do decyzji).

§ 6

Komendant Miejski Policji obejmuje patronat nad przedsięwzięciem regionalnym, lokalnym oraz organizowanym w Policji. Komendant Miejski Policji może zlecić objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lokalnym i innym niż wymienione w ust.1, podległym Komendantom Komisariatów Policji.

§ 7

Traci moc decyzja 73 /2015 Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2015 roku.

§ 8

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Komendant Miejski Policji
w Rzeszowie
insp. Bogusław Kania

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony