Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data publikacji 05.01.2023

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone materiały filmowe nie posiadają napisów dla osób mających problemy ze słuchem.

Część plików zamieszczonych na stronie internetowej podkarpackiej Policji nie jest dostępna cyfrowo.

Część grafik zamieszczonych w na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych.

Na chwilę obecną poprawienie wyżej wymienionych niezgodności niesie za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie dokłada wszelkich starań i w miarę możliwości technicznych oraz dostępności zasobów kadrowych prowadzi działania naprawcze. Obecnie trwa opracowywanie rozwiązań alternatywnych dla treści niedostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa podkarpackiej Policji może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową, informacyjno-komunikacyjną lub architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest asp. sztab. Magdalena Żuk  magdalena.zuk@rz.policja.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 510 997 153. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Interesanci ze szczególnymi potrzebami przyjmowani są w budynku Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej 13, 35-959 Rzeszów. Komenda oznaczona jest nazwą ulicy, numerem oraz tablicą informacyjną umieszczoną na gmachu budynku.

Do wejścia głownego prowadzą schody. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy, z którego mogą korzystać interesanci potrzebujący wsparcia innej osoby. W holu głównym, na ścianie, znajduje się tablica informacyjna z rozkładem oraz numeracją poszczególnych pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Również po prawej stronie od wejścia znajduje się punkt obsługi interesantów. Personel punktu nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Stanowisko kierowania komendy wyposażone jest w terminal do wideo rozmów z osobami głuchoniemymi. W przypadku braku numeru telefonu do osoby zainteresowanej, pracownik punktu obsługi interesantów, a po godz. 15.30 funkcjonariusz ze stanowiska kierowania ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie pracownika lub referenta prowadzącego sprawę o oczekującym interesancie. Po lewej stronie od wejścia znajduje się poczekalnia, natomiast na wprost wejścia znajduje się aparat telefoniczny, z którego można połączyć się z policjantem lub pracownikiem komendy. Obok aparatu telefonicznego znajduje się ogólnodostępne urządzenie do badania stanu trzeźwośći. Interesancji po terenie Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie nie poruszają się samodzielnie, są odbierani z poczekalni i poruszają się w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP (osoby wprowadzającej).

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych cześci budynku prowadzą schody (na każde piętro). Budynek komendy jest pieciokondygnacyjny, nieposiadający windy. Interesancji mogą być obsłużeni w holu znajdującym się na parterze przy głównym wejściu do budynku lub w poczekalni. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku, natomiast toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze obok poczekalni. Jest ona przystosowana dla osób poruszających się na wózku. 

W okolicy budynku nie ma urządzeń emitujacych dźwięk naprawadzający osoby niewidome lub słabowidzące. Budynek nie posiada również oznaczeń w alfabecie braila. 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znadują się na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Zygmuntowskiej w odległości około 50 m. od wejścia głównego do budynku Komendy Miejskiej Policji. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń możan wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Powrót na górę strony